You are currently viewing Min själ är inte till salu

Min själ är inte till salu

Detta är ett utdrag ur förordet på min nya bok ” Min själ är inte till salu”. min själ som verkar mellan den kollektiva själen, den jag är i mitt ursprung och det jag nu visar världen. Boken har växt fram under en tid och de två sista månaderna har jag lagt annat åt sidan för att skriva färdigt. Nu har jag satt punkt och låter den ligga till sig under en tid. Allt förändras hela tiden och jag är i en ständig process, hela min kropp har ändrat form under denna min sista transformation. Frågan är nu vad jag mer behöver ge upp just nu innan boken kan gå till tryck! Något väntar!

Förord

Detta är en bok om transformation och hur vi öppnar för att ändra vår personlighet om och om igen. Det är nu vi ändrar vår livsstruktur, vårt sätt att leva vårt liv, för att komma allt närmare den vi är i vårt ursprung. Boken handlar om hur liv efter liv i detta liv tar oss till död för att återfödas till en nu form, en ny personlighet. Då och då är denna process mycket omvälvande och i andra tider lugnare. För min del har jag just tagit mig igenom en omvälvande transformation, där jag har förändrats på djupet. Det är själen som transformeras och min väg är då att släppa gammalt och överlämna mig till den nya versionen av min själ. När denna process är omvälvande tar det längre tid och kräver vår uppmärksamhet i varje stund. När jag nu sätter sista meningen i denna bok är jag på en ny plats. Det innebär att jag också tagit modet att gå ut med det i världen. Denna min resa till ökat medvetande är en del i det kollektiva medvetandets expansion. För min del är jag i varje del av mitt liv med den själen nu, den kollektiva själens där allting är ett.

Om vi ger bort vår själ har vi ingen möjlighet till transformation, då det är själen som transformeras för att öppna en ny personlighet. Inte heller kan vi vara i kontakt med den kollektiva själen då vår egen själ som gör resan till allt närmare det kollektiva medvetandet och de universella lagarna. Den resan sker med stöd av vår inre läromästare. Vårt väsen, den vi är i vårt ursprung, vår kärna, ja vad du vill kalla din läromästare. Vår resa hem till vår livsuppgift växer ur de trauman vi kom med och fick i detta liv. Det innebär att vi är på en resa till mänsklighetens ursprung. Men först av allt behöver vi människor inse att vi har en själ, och det är långt ifrån alla. Det uppvaknandet för mänskligheten är nära, men alla vill inte göra den resan och motståndet är också kompakt i det samhälle vi lever.

Att växa ned på jorden är ofta en mycket smärtsam resa när vi inser att vi inte har levt det liv som en gång var oss givet. Min övertygelse är att kollektiva medvetandet förändras med eller utan var och en av oss. För många människor kommer denna förändring att vara en mycket smärtsam resa, då vi inte kan stoppa hela mänsklighetens transformation. Allt jag skriver om i denna bok har jag mött i mitt arbete i grupper och med mig själv. Kanske är det inget nytt för dig, och kanske har du också mött det hos många andra. Det betyder att det som öppnar sig, öppnar sig hos många samtidigt. Vi äger inget, allt tillhör livet. Det jag skriver finns i min kropp och att jag levt det. I det finns inga genvägar, vi behöver genomleva det vi transformerat för att öppna ett nytt liv. Från det kan vi bidra. När jag säger hur det är kommer det från arbeten i mötet med det kollektiva medvetandet. För mig är det alltid också en resa att ta mig till att sluta en cirkel till en ny öppning i de grupper jag verkar. Därför är också jag en del i gruppen, och jag är ingen ledare. Förändringen kommer alltid för var och en i en grupp från den livsstruktur som väntar. Gruppens själ är gåvan till dess medlemmar, när alla överlämnar sig till dess transformation.

Mitt sätt att arbeta idag är att verka i grupper. Öppningen blir större på en metanivå när en hel grupp öppnar för gruppens själ. Dessutom ger det möjlighet till ett kollektivt kroppsarbete utan ord, för att kroppen och inte intellektet ska kunna visa vägen. Insikterna ramlar över oss i denna transformationernas tid, om vi vill öppna för ett annat sätt att se livet. Vi får verkligen hjälp nu av den pandemi som tvingar oss att komma i kontakt med det som är viktigt i livet. Det sker om vi har kontakt med vår själ, och än mer så om vi också förstår att det finns en kollektiv själ. För mig är allt kollektivt nu, och allt arbete vi gör med energi öppnar det kollektiva medvetandet. Varje cirkel vi öppnar sluts i en annan energi.

Boken har jag skrivit under den tid då jag tog en paus i allt för att låta expansionen ur den sista transformationen av min själ få ta form. Den bygger på allt som öppnats från det kollektiva medvetandet under tre års tid. Detta har förändrat hela mitt liv och öppnat nya perspektiv och nya dimensioner. Bokens struktur bygger på den ordning som livet successivt på detta sätt velat ge en form. I det har jag låtit mig bli använd i ett samskapande med energi och med de grupper som jag just nu verkar inom. Jag tog också en paus i den grupp som jag nu verkat i under ett år och vi fortsatte vår resa två månader senare än planerat. Det behövdes ett brott för att vi skulle kunna skifta energi för att var och skulle landa hos sin inre läromästare. För mig var det brottet nödvändigt, eftersom jag inte bara öppnat för gruppens och det kollektivas transformation av ondska till kärlek utan det arbetet öppnade också en ny version av min själ. Detta arbete att möta den själen har varit omvälvande, då det ändrat hela min personlighet som kommer att få stora konsekvenser i livet. Energin tog mer än någonsin över min kropp för att göra detta arbete och sluta den cirkel som skulle slutas. Jag är djupt tacksam för detta och att jag valde vägen att arbeta med energi. Min lärdom i detta är att jag nu än mer förstår att vägen till vårt ursprung är vår egen historia. En annan lärdom är att vi får så mycket kraft med oss in i detta liv som vi behöver för att ta oss igenom vår historia från här och nu. Då servar livet oss med situationer så vi kan ta oss igenom, om vi väljer den vägen. Men dessa situationer kan också skapa en förstärkning av ursprungstraumat, om vi väljer den vägen. Allt är vårt eget ansvar!

Boken är en fortsättning på den bok som jag skrev på engelska 2017, I know a woman. Den boken var en summering av alla teorier och skolor som jag verkat inom samt en berättelse av mina fyra första liv i detta liv. Jag ärade den boken till Reconstructive, en metod att arbeta med energi som jag då verkat inom i tio år. Den boken handlade om allt som öppnats ur alla arbeten under sedan 1990. Den boken bygger på min historia och hur jag genomlevde den med stöd av flera olika teorier. Det blir för mig än klarare att vi har olika bidrag till denna jord och de kommer ur vår historia. Jag är djupt tacksam för åren med Reconstructive och allt lärande. Jag hade inte varit den jag är i dag utan de tio åren med Reconstructive. Jag hade heller inte varit den jag är idag utan Psykosyntesen, där jag under fyra års utbildning öppnade upp min andlighet och sedan under tolv år verkande som psykosyntes- och traumaterapeut individuellt och i grupper. Utan Somatic Experiencing, mitt första lärande om energi, hade jag inte heller varit den jag är i dag. På samma sätt gäller det med Systemiska konstellationer och Identity Oriented Psychotrauma. Dessa metoder som jag lärde mig under många år i längre utbildningar har jag successivt inkluderat i mitt arbete. Idag kan jag inte säga var gränserna går mellan alla dessa filosofier och metoder. I min kropp finns essensen från dem alla och jag behövde komma närmare dess grundare för att förstå dess filosofi från grundarens historia. För mig blir det då än tydligare att livsresan tar oss närmare den vi är, från vår historia. Från det skapar vi våra koncept och filosofier, från stöd av det kollektiva medvetandet. Vi kan också säga att det kollektiva medvetandet använder oss för att öka det kollektiva medvetandet. Därför brukar jag säga att vi inte äger visioner eller koncept. De tillhör livet. Dessa är vårt bidrag till livet, i det hologram som vi alla är en del av.

Jag skrev den boken på engelska eftersom den också var sammanfattning på alla de år som jag rest, jobbat med mig själv och verkat i andra länder. Jag var tvungen att lämna Sverige för att hitta min nästa version av min själ underen mycket omvälvande resa. Första exemplaret av boken ligger hos moder jord i Costa Rica under ett träd där Bribris lever och verkar med sin energi. Många år av mötet med andra kulturer och ursprungsfolk och arbetet med Reconstructive öppnade de shamanska gåvor som jag hade med mig in i detta liv. Där och då gick jag inte ut med dessa gåvor till fullo, bara i de grupper jag verkande och till del i mina bloggar. Mitt motstånd handlade om att jag inte vågade lita på det magiska ljuset. Nu gör jag det, och vet att det alltid är starkare än ondskan. Det är först idag som jag är till fullo släpper allt annat för att gå min egen väg, och är beredd att ta vilka konsekvenser det än för med sig.

Att förena de gudomliga, det jordliga och mänskliga gåvorna i nära relationer till andra människor har varit ett livsverk för mig. När jag arbetat så har detta inte varit ett problem, då jag inte är där för att skapa vänskapsrelationer.  Men balansen att vara människa och samtidigt ständigt vara i kontakt med moder jord och det gudomliga har varit svårt för mig i mötet med nära och kära. Särskilt när min själ som öppnar sig för andra krafter som tar över min kropp. Jag har nu inget annat val än att gå den vägen och är bredd att ta dess konsekvenser. Det har inneburit att min yrkeskvinna som varit en del av mig i 40 år har måst lämna detta jordeliv, med det följde också en massa andra identiteter. Det har fått stora konsekvenser därute. Redan för ett år sedan lämnade jag mitt uppdrag som terapeut till fullo, hon som jag successivt först förändrat och sedan trappat ned. Mitt sätt att se livet nu är inte alltid förenligt med det terapeutiska yrket, inte ens i psykosyntes. Idag kan jag bara kalla mig en kvinna med mycket visdom.

Jag är nu på min väg i en annan riktning. Var den för mig vet jag inte, men jag har djup tillit. Under hela mitt liv har jag någonstans vetat att detta är min väg. Kanske var det därför jag fattade ett beslut när jag var 25 år att gå i pension när jag var 60 år. Då bestämde jag mig också för att dö. Så rädd jag blev när jag närmade mig den tiden. Tyvärr lät jag mig bli vilseledd och det tog mig tills 64 innan jag förstod; det var identiteteten yrkeskvinnan skulle dö tillsammans med alla mina andra identiteter. Det är hon som ska pensionera sig. Idag skulle jag säga tack vare att jag lät mig bli vilseledd så kollapsade min starka vilja och hon som kunde klara allt, för att jag skulle möta andra krafter och se att jag verkligen inte kan klara allt. Jag håller bara mer och mer för att energin ska kunna öppna det magiska ljuset som tar över. Det har krävt är av expansion både av min kropp och mitt medvetande. Vi människor har så små möjligheter att som människor åstadkomma det som energier, kraft och ljus kan åstadkomma genom oss om vi kan hålla detta. Det är i detta arbete vi har våra olika livsuppgifter på jorden nu, den angelägenhet som vi kommit hit för.

Det sista åren har jag insett hur rädd jag har varit för att onda krafter skulle kunna ta över min kropp. Den sista transformationen har visat mig en annan väg. Idag vet jag att mitt ljus, det magiska ljuset som både innehåller mörker och ljus och de arketyper som nu tagit form, alltid är starkare än ondskan när jag möter den. Jag har lärt mig hur jag kan öppna för att energin ska kunna transformera ondska till kärlek. Det är därför jag nu väljer att tala om mig som en empatisk själ med magiska, shamanska och alkemistiska gåvor. Transformation är alkemi! Dessa gåvor hade jag med mig in i detta liv.

Jag är med människor under längre tid nu för att de ska kunna bryta igenom.  Ibland tar jag betalt och ibland inte. All beror på vilka överlevnadsstrategier de har med sig in i detta liv. Några kallar mig shaman och andra bara Ingrid Marie. Vad de än gör så är det fint för mig. Jag kallar mig en kvinna med mycket visdom och jag går vid andras sida när de öppnar för sin läromästare. Läromästaren är ditt väsen, den du är i ditt ursprung. Den kan du aldrig ”få tag” i, men läromästaren är den som tar dig vidare utan att du förstår hur och till vad. Läromästaren är den som bevittnar din själs resa i detta liv. Själen står i läromästarens tjänst. Min läromästare är en gammal kvinna med uråldrig visdom som genom mitt liv uppenbarat sig i olika många olika uråldriga skepnader. Nu ser jag henne och varför jag är här. Denna bok har tagit mig till en plats där jag för första gången i mitt liv öppnar för att berätta om min historia och om alla mina gåvor som var med mig från början. Nu ser jag inget som en identitet längre utan som förmågor som jag föddes med och som livet hjälp mig att åter öppna för. I det är jag helt fri och det är först nu jag förstår vad frihet är. 

Göteborg den 9 april

Ingrid Marie Fridolf

 

 

Lämna ett svar

2 × 5 =